นอร์ด็อกซ์ (คิวปรัสออกไซด์) 1 กก

ชื่อสินค้า : นอร์ด็อกซ์
ชื่อสามัญ : คิวปรัสออกไซด์ 86.2% WG (Cuprous Oxide)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 666-2556
กลุ่มสารเคมี : Inorganic [กลุ่ม M1]
ชื่อบริษัท : บริษัท เทพวัฒนา จำกัด