นิวเทน 100 กรัม (แมนโคเซบ)

ชื่อสินค้า : นิวเทน เอ็ม-80
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80% WP (Mancozeb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1796-2556
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด