นิว-เอ็กซ์ 1 กก

ชื่อสินค้า : นิว-เอ็กซ์
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส.122/2560 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
สังกะสี (Zn)……………………… 0.1%
โบรอน (B)………………………. 2.0%
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีพี อโกรเทค จำกัด