นิสโซรัน 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : นิสโซรัน
ชื่อสามัญ : เฮกซี่ไทอะซอกซ์ 1.8% W/V EC (Hexythiazox)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 999-2556
กลุ่มสารเคมี : Carboxamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด