บีบีโก้ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : บีบีโก้
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์ + โพรพานิล (2,4-D isobutyl ester + Propanil)
สารสำคัญ : 2-methylpropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate + 3,4-dichloropropionanilide 40%+20% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 907-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + anilide
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด