พอสซ์ 100 กรัม

ชื่อสินค้า : พอสซ์ 25 ดีเอส
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน 25% DS (Carbosulfan)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 822-2558
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท พิทสุลิน จำกัด