พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : พอสซ์
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน 20% W/V EC (Carbosulfan)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 774-2558
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท พิทสุลิน จำกัด