พาราดอน (ยาปู) 500 กรัม

ชื่อสินค้า : พาราดอน
ชื่อสามัญ : ไซเปอร์เมทริน 3% W/W (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : อย. วอส. 531/2555
กลุ่มสารเคมี : 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด