ฟังกูราน 500 กรัม

ชื่อสินค้า : ฟังกูราน
ชื่อสามัญ : คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ 77% WP (Copper Hydroxide)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 234-2554
กลุ่มสารเคมี : Inorganic
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด