มาแทน (โคลมาโซน+โพรพานิล)

ชื่อสินค้า : มาแทน
ชื่อสามัญ :โคลมาโซน+โพรพานิล (Clomazone+Propanil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 847-2556
กลุ่มสารเคมี : Isoxazolidinone + Anilide [กลุ่ม F3 + C2]
ชื่อบริษัท : บริษัท ชูทเตอร์ อะโกร จำกัด / บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด