รอสโซ่ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : รอสโซ่
ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ (Alachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′ ,6′ -diethyl-N-methoxymethylacetanilide 48% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 282-2559
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลเคมีเกษตร