ราเซอร์ (อะซีโทคลอร์)

ชื่อสินค้า : ราเซอร์
ชื่อสามัญ : อะซีโทคลอร์ 50% EC (Acetochlor)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1804-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamides
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด