ริดโดมิลโกลด์ 1 กก

ชื่อสินค้า : ริดโดมิลโกลด์ เอ็มแซด 68 ดับบลิวจี
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% WG (Mancozeb + Metalaxyl-M)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 501-2555
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (dithiocarbamate) + Phenylamide
                   Acylalanine
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด