รีเจนท์ จี 1 กก (ฟิโพรนิล)

ชื่อสินค้า : รีเจนท์ จี
ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 0.3% GR (Fipronil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1577-2555
กลุ่มสารเคมี : Fiprole
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด