ลูน่า เอ็กซ์พีเรียนซ์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ลูน่า เอ็กซ์พีเรียนซ์
ชื่อสามัญ : ฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล 20% + 20% W/V SC (Fluopyram + Tebuconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2149-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyridinylethylbenzamide + Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด