วิป 7.5 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : วิป 7.5
ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% W/V EW (Fenoxaprop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 202-2554
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด