สกอร์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : สกอร์ 250 อีซี
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC (Difenoconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 226-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด