สตาร์เกิล จี 1 กก

ชื่อสินค้า : สตาร์เกิล จี
ชื่อสามัญ : ไดโนทีฟูแรน 1% GR (Dinotefuran)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 366-2555
กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด