สตาร์เรน 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : สตาร์เรน 200
ชื่อสามัญ : ฟลูรอกซีเพอร์-เมปทิล 28.8% EC (Fluroxypyr-meptyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 531-2557
กลุ่มสารเคมี : Pyridinecarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด