ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 15 กก

ชื่อสินค้า : ออนคอล 3 จี
ชื่อสามัญ : เบนฟูราคาร์บ 3% GR (Benfuracarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 362-2555
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด