อะแลนโต 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : อะแลนโต
ชื่อสามัญ : ไทอะโคลพริด (Thiacloprid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 379-2555
กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด