อัลโต 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : อัลโต 100 เอสแอล
ชื่อสามัญ : ไซโปรโคนาโซล 10% W/V SL (Cyproconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 590-2555
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด