อินเวนโต 1 กก

ชื่อสินค้า : อินเวนโต
ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ+ไอโพรวาลิคาร์บ 61.3+5.5% WP (Propineb + Iprovalicarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1389-2561
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (Dithiocarbamate) + Valinamide carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด