อีเทรล 48 พีจีอาร์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : อีเทรล 48 พีจีอาร์
ชื่อสามัญ : อีทีฟอน 48 % W/V SL (Ethephon)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 345-2555
กลุ่มสารเคมี : Ethylene generator
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด