เกาดี้ 50 กรัม

ชื่อสินค้า : เกาดี้
ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (Pyrazosulfuron-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1417-2556
กลุ่มสารเคมี : Sulfonylurea
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด