เดลต้า 3% (เดลต้าเมทริน) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : เดลต้า 3%
ชื่อสามัญ : เดลต้าเมทริน 3% W/V EC (Deltamethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กปศ 01 04 56 0078
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด