เบติส 1 ลิตร (อะซีโทคลอร์)

ชื่อสินค้า : เบติส
ชื่อสามัญ : อะซีโทคลอร์ (Acetochlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-N-ethoxymethyl-6′-ethylaceto-0-toluidide 50% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 353-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด