เบ็นตัส 1 ลิตร (คาร์เบนดาซิม)

ชื่อสินค้า : เบ็นตัส
ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม 50% W/V SC (Carbendazim)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2078-2555
กลุ่มสารเคมี : Benzimidazole [กลุ่ม 1 สารป้องกันกำจัดโรคพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด