เฟอร์นอค 3 จี 1 กก

ชื่อสินค้า : เฟอร์นอค 3 จี
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 3% W/W (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กปศ. 01 04 56 004
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด