เมทัล-สลัก (สารกำจัดหอย) 500 กรัม

ชื่อสินค้า : เมทัล-สลัก 6
ชื่อสามัญ : เมทัลดีไฮด์ (Metaldehyde)
สารสำคัญ : r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane 6% GR
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0019 55
กลุ่มสารเคมี : –
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด