เมธิล ยูจีนอล 10 ซีซี

ชื่อสินค้า : เมธิล ยูจีนอล
ชื่อสามัญ : เมธิล ยูจีนอล (Methyl Eugenol)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : 
ชื่อบริษัท : บริษัท กมลเทรดดิ้ง จำกัด