เมเจอร์โรบิน (ควิซาโลฟอบ) 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : เมเจอร์โรบิน
ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล 5% W/V EC (quizalofop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1948-2557
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด