เรดโรดอฟ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : เรดโรดอฟ
ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล 5% W/V EC (quizalofop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1065-2561
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด