เลเนบิส 1 กก (โพรพิเนบ)

ชื่อสินค้า : เลเนบิส
ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ 70% WP (Propineb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1163-2557
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (Dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด