เอจี เอ็กซ์เพรส (โพลีเอสสำหรับพืช)

ชื่อสินค้า :อจี เอ็กซ์เพรส
ทะเบียนเลขที่ : 1421/2560 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แคลเซียม (CaO)………………………………12%
Contents of AG Express :
Monose…………………………………………1.3%
Biose…………………………………………….3.0%
Triose……………………………………………7.0%
Tetrose………………………………………….6.0%
Pentose…………………………………………4.5%
Noxose & up…………………………………70.0%
Transferring Coenzyme……………………5.0%
Other Ingredients…………………………….3.2%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด