เอฟโฟเรีย

ชื่อสินค้า : เอฟโฟเรีย
ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) + ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 841-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid + Neonicotinoid [กลุ่ม 3A + 4A สารกำจัดแมลง]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด