เอราวัณ-คอมบี 1 กก

ชื่อสินค้า : เอราวัณ-คอมบี
ชื่อสามัญ : อะทราซีน (Atrazine) + อะมีทรีน (Ametryn) 40%+40% WP
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 732-2555
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด