เอลทร้า 1 กก (คาร์โบซัลแฟน ชนิดเม็ด)

ชื่อสินค้า : เอลทร้า
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน 5% GR (Carbosulfan)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 495-2559
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด