เอ็กซอล 15 ซีซี

ชื่อสินค้า : เอ็กซอล
ชื่อสามัญ : สไปนีโทแรม 12% W/V SC (Spinetoram)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 16-2555
กลุ่มสารเคมี : Spinosyn
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด