แกมิต 1 ลิตร (คุมฆ่า)

ชื่อสินค้า : แกมิต
ชื่อสามัญ : โคลมาโซน + โพรพานิล (Clomazone + Propanil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท พิทสุลิน จำกัด