แจคเก็ต 1 ลิตร (อะบาเม็กติน)

ชื่อสินค้า : แจคเก็ต
ชื่อสามัญ : อะบาเม็กติน 1.8% W/V EC (Abamectin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 327-2561
กลุ่มสารเคมี : Avermectin [กลุ่ม 6 สารกำจัดแมลง]
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด