แพนเทอร่า 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แพนเทอร่า
ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอบ-พี-เทฟูริล 4% EC (Quizalofop-P-tefuryl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 111-2554
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด