แมนเซท 1 กก

ชื่อสินค้า : แมนเซท
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80%WP (Mancozeb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1548-2555
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (Dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด ฟอสฟอรัส (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด