แรมเพจ 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : แรมเพจ
ชื่อสามัญ : คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% W/V SC (Chlorfenapyr)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 583-2557
กลุ่มสารเคมี : Pyrazole (acaricide)
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด