แสตนโอ (ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล)

ชื่อสินค้า : แสตนโอ
ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10% W/V EC (Cyhalofop-butyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 179-2561
กลุ่มสารเคมี : 2,4-aryloxphenoxy propionic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด