แอคเม่ (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แอคเม่
ชื่อสามัญ : โพรฟีโนฟอส 50% W/V EC (Profenofos)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1436-2561
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate [กลุ่ม 1B]
ชื่อบริษัท : บริษัท เทพวัฒนา จำกัด