แอนทราโคล 500 กรัม

ชื่อสินค้า : แอนทราโคล
ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ 70% WP (Propineb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 438-2556
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (Dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด