แอสเซนด์ 500 ซีซี (ฟิโพรนิล)

ชื่อสินค้า : แอสเซนด์
ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 5% W/V SC (Fipronil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 399-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenylpyrazole
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด