แอสไปร์ (ลูเฟนนูรอน)

ชื่อสินค้า : แอสไปร์
ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน 5% EC (Lufenuron)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1954-2556
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด