โกล 2 อี 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : โกล 2 อี
ชื่อสามัญ : อ๊อกซีฟลูออร์เฟน 23.5% W/V EC (Oxyfluorfen)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 195-2554
กลุ่มสารเคมี : Diphenyl ether
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด